Vrijwillige ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage voor extra activiteiten

De Ouderraad zorgt samen met de school gedurende het schooljaar voor de organisatie van een aantal feesten en activiteiten die voor de kinderen heel waardevol zijn, maar waarvoor de school geen financiering krijgt uit de rijksvergoeding. Denk hierbij aan feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, maar ook aan schoolreisjes, het schoolverlaterskamp, excursies e.d.. 
De ouderbijdrage is bedoeld voor financiering van deze activiteiten; zonder de ouderbijdrage zouden deze activiteiten eenvoudigweg niet mogelijk zijn.

In de wet is geregeld dat een ouderbijdrage vrijwillig is. Dat wil zeggen dat ouders niet verplicht zijn deze bijdrage te betalen. De wet biedt de mogelijkheid om kinderen waarvan ouders weigeren te betalen uit te sluiten van de extra activiteiten. Tijdens deze extra activiteiten zullen de kinderen dan op school worden opgevangen.

De ouderraad heeft in samenspraak met de schooldirectie en de medezeggenschapsraad besloten dit ook zo uit te voeren.

Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage

Door het werken met de 'overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage' is het voor de ouderraad efficiënter werken. Alle ouders wordt eenmalig gevraagd de overeenkomst te ondertekenen. De duur van de overeenkomst geldt zolang de kinderen uit het betreffende gezin op school zitten of totdat een ouder de overeenkomst schriftelijk herroept. Ouders die ondertekenen geven hun kinderen de gelegenheid aan alle activiteiten deel te nemen; ouders die niet ondertekenen kiezen ervoor hun kinderen niet te laten deelnemen. De gevraagde vrijwillige ouderbijdrage voor de St. Caeciliaschool ligt landelijk gezien laag. In geval van speciale vieringen of activiteiten zal dan ook niet alles worden bekostigd uit enkel de vrijwillige ouderbijdrage, en kan voor activiteiten met een specifiek doel een extra tegemoetkoming in de kosten worden gevraagd. 
Vanaf 1 februari 2014 wordt door de banken gebruik gemaakt van de euro-incasso regelingen. Zie hiervoor het item Regelgeving Euro incasso.

WAARAAN WORDT DE OUDERBIJDRAGE UITGEGEVEN EN HOE KOMT DEZE TOT STAND?
Jaarlijks stelt de ouderraad een begroting op waarin de activiteiten, die betaald worden uit ouderbijdrage, worden opgenomen. Daarmee wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar vastgesteld. De Ouderraad legt deze begroting voor aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht over de vaststelling van de begroting en de daaraan gekoppelde hoogte van de ouderbijdrage. Jaarlijks stelt de ouderraad ook de resultaatrekening vast en legt deze voor aan de MR. In de jaarlijks algemene vergadering van de ouderraad legt de ouderraad rekening en verantwoording af voor het voorafgaande schooljaar en presenteert de begroting aan alle ouders. Vanuit de ouderbijdrage worden feesten en vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis/Nieuwjaar, voorleesontbijt, Carnaval, Pasen, sportdag, laatste schooldag en versieringen voor school (mede) bekostigd. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de ouderbijdrage besteed aan culturele activiteiten, excursies en verzekeringen. Zo worden bijvoorbeeld het busvervoer bij museumbezoek, een bijdrage bij de schoolverlatersweek, de oudste kleuterdag en de speciale schoolagenda betaald uit deze bijdrage.

Dringend beroep

De school wenst geen enkele leerling te hoeven uitsluiten van activiteiten. We vragen u daarom dringend de overeenkomst te tekenen en de ouderbijdrage te voldoen. Als het betalen van de ouderbijdrage voor u financieel gezien een probleem is, vragen we u contact op te nemen met de directeur van de school, de voorzitter van de ouderraad of de medezeggenschapsraad. Er wordt dan gezocht naar een passende oplossing. Ook bestaat de mogelijkheid van een tegemoetkoming via de gemeente. Indien ouders de 'Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage' ondertekend hebben, is de overeenkomst bindend. Dit stelt de Ouderraad in staat om alle geplande activiteiten ook daadwerkelijk uit te voeren.

Praktisch

We vragen u de Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage, die u ontvangt bij de aanmeldingspapieren in te vullen, te ondertekenen en op school in te leveren bij de leerkracht. U geeft daarmee toestemming de ouderbijdrage per ingeschreven kind jaarlijks af te schrijven. Bij kinderen die tot 1 februari instromen wordt het volledige bedrag geïnd, kinderen die later dan 1 januari instromen betalen het schooljaar daarop. De ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017 is € 25,00 per ingeschreven kind (vastgesteld en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad).Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan per mail via ouderraad@bs-caecilia.nl

Om het financieel verslag en de begroting in te zien klik hier.

Namens Ouderraad en Medezeggenschapsraad,

Cornelie Gerum          Sabine Verdonck-Geurts
Voorzitter Ouderraad  Penningmeester Ouderraad 
 
 
 
 

Nieuws

Staking 12 december
Sint weer op school
FLL

Kalender

13 december  -   Nieuwsbrief 8
21 december  -   Kerstviering
25 december  -   Eerste Kerstdag
25 december  -   KERSTVAKANTIE
26 december  -   Tweede Kerstdag

Uit het fotoboek

foto_11 DSCF4436
IMG_5579 20160915_132724